Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV)

De volgende algemene voorwaarden (“AV“) van Odisus B.V. met statutaire zetel in Sint-Truiden (“Pharmatoday“, “wij“, “ons“, “onze“) regelen het gebruik van de Pharmatoday-app (“App“) en de Pharmatoday-website die toegankelijk is via www.pharmatoday.be (“Website“) (app en website elk telkens ook “Platform” en gezamenlijk de “Platforms“) en zijn van toepassing op alle contracten tussen ons enerzijds en u (“Klant“, “U“, “Uw“, ) anderzijds.

Voor zover er in deze AV aanduidingen van beroepen, groepen of personen worden gebruikt, hebben wij omwille van de leesbaarheid een en ander enkel aangeduid in te tekst in de mannelijke vorm. Daar waar naar een mannelijke vorm wordt verwezen kunt u ook de vrouwelijke vorm of de vorm voor iedere andere gender lezen.

§ 1 Algemeen en definities

§ 2 Gebruik van de platforms

§ 3 Gebruikersaccounts

§ 4 Overeenkomst sluiten, maximumhoeveelheden

§ 5 Leveradres, levering

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

§ 7 Prijzen, leveringskosten, fooi

§ 8 Betaling, vervaldatum

§ 9 Statiegeld

§ 10 Vouchers

§ 11 Herroepingsrecht

§ 12 Uitsluiting van het herroepingsrecht

§ 13 Garantie, kwaliteitsovereenkomst

§ 14 Aansprakelijkheidsbeperking

§ 15 Gegevensbescherming

§ 16 Minimumleeftijd

§ 17 Auteursrechten

§ 18 Wijziging van de AV

§ 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§ 20 Beslechting van consumentengeschillen

§ 21 Taal van de overeenkomst, slotbepaling

 1. Op alle leveringen van producten en diensten door ons aan u zijn deze AV van toepassing. Deze AV zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van elk aanbod van Pharmanow tot het aangaan van een overeenkomst op tussen Pharmanow en u inzake de levering van producten en/of diensten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst. Indien u een bestelling plaats, gaat u akkoord met deze AV zonder beperkingen. Als u deze AV niet aanvaardt, mag u geen gebruikmaken van ons aanbod. Als u onze diensten gebruikt namens een vennootschap, bedrijf of organisatie (gezamenlijk de “Organisatie“), verklaart en garandeert u dat u (a) de bevoegde vertegenwoordiger bent van deze Organisatie en (b) u bevoegd bent deze Organisatie aan deze AV te binden.
 2. Wij aanvaarden geen algemene voorwaarden of overige afwijkende voorwaarden van de klant. De toepasselijkheid van eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden of overige afwijkende voorwaarden, wordt door Pharmanow hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt ook wanneer u verwijst naar die voorwaarden en wij deze niet uitdrukkelijk van de hand wijzen c.q. tegen de toepasselijkheid daarvan bezwaar maken.
 3. De versie van de AV zoals geldig ten tijde van het sluiten van de overeenkomst is van toepassing op het sluiten van de betreffend overeenkomst.
 4. Voor zover in deze AV bijzondere rechten en/of plichten zijn overeengekomen voor enkel consumenten of enkel voor ondernemers , gelden de volgende definities:
  1. Consument” is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen .
  2. Ondernemer” is iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 1. De voorwaarden van de Apple App Store of de Google Play Store, die u met de  aanbieder van de Apple App Store dan wel de Google Play Store bent overeengekomen of in de toekomst zult overeenkomen, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de app.
 2. Wij streven naar de continue en ononderbroken bereikbaarheid en prestaties van onze platforms. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de permanente beschikbaarheid van onze platforms.
 3. Wij behouden ons het recht voor om individuele klanten om dringende redenen tijdelijk of permanent de toegang tot en het gebruik van  de platforms te ontzeggen. De klant wordt geïnformeerd over deze ontzegging en de duur ervan. Tijdens de duur van de ontzegging hebben wij het recht de door de klant geplaatste bestellingen te annuleren en de uitvoering ervan te weigeren. Van een dringende reden zal in het bijzonder sprake zijn indien
  1. de klant herhaaldelijk onterecht leveringen weigert te aanvaarden;
  2. de klant zich tegenover onze bezorgers gedraagt op een wijze dat in strijd is met de geldende wetgeving of  anderszins sociaal-ethisch  onaanvaardbaar is;
  3. de klant zijn verplichtingen uit hoofde van deze AV niet nakomt.
 1. Indien de klant een gebruikersaccount moet aanmaken om gebruik te kunnen maken van ons aanbod, is de klant in het kader van het registratieproces verplicht zijn persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) waarheidsgetrouw op te geven. De klant is verplicht de verstrekte gegevens steeds up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor om dubbele registraties te wissen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot zijn gebruikersaccount. De klant is aansprakelijk voor alle activiteiten die voortkomen uit zijn gebruikersaccount, behalve als de klant niet verantwoordelijk is of kan worden gehouden voor toegang door onbevoegden. De klant moet ons onmiddellijk informeren over elk geval van  toegang door onbevoegden zodra hij ermee bekend is.
 3. Het is voor de klant verboden om, (i) een gebruikersaccount van een andere persoon zonder diens toestemming te gebruiken of hiertoe een poging te doen, (ii) de persoonlijke betaalgegevens van iemand anders te raadplegen zonder diens toestemming en/of de persoonlijke betaalgegevens van iemand anders te gebruiken zonder diens toestemming, (iii) een gebruikersaccount aan te maken met een valse identiteit of de identiteit van iemand anders zonder diens toestemming of (iv) toegang te krijgen tot het platform door het omzeilen van een door ons ingesteld registratieproces.
 1. De weergave van artikelen op de platforms vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging voor de klant om producten te selecteren en ons een aanbod tot koop te doen. Zelfs door producten aan het winkelmandje toe te voegen ontstaat er nog geen koopovereenkomst tussen de klant en Pharmanow.
 2. Met het verzenden van de bestelling via het platform door het aanklikken van de knop “Nu kopen” (of een inhoudelijk en eenduidig vormgegeven knop) doet de klant ons een bindend aanbod voor de door hem aan het winkelmandje toegevoegde producten tegen de getoonde prijs.
 3. Bestellingen van de klant binden Pharmanow niet. De bindende overeenkomst met ons komt tot stand, nadat de klant een bestelling heeft geplaatst en de bestelling wordt aanvaard doordat op het platform onmiddellijk een bestelbevestiging verschijnt en/of aan de klant automatisch wordt gevraagd de door hem gewenste betalingswijze te selecteren. Indien de levering van de bestelde producten niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de producten niet in voorraad zijn, zal aan de klant geen bestelbevestiging worden gestuurd en ontvangst de klant geen verzoek om een betalingswijze te selecteren. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand, waarover de klant onmiddellijk op de hoogte zal worden gesteld.

Wij wijzen erop dat voor bepaalde producten een minimumleeftijd geldt en dat wij deze producten niet aan kinderen en jongeren die de betreffende minimumleeftijd nog niet hebben bereikt verkopen of in uitvoering van een koopovereenkomst aan hen afleveren. Daarom vragen wij bij elke bestelling van dergelijke producten of de klant de betreffende minimumleeftijd heeft bereikt. Bestellingen van personen die de betreffende minimumleeftijd nog niet hebben bereikt worden door ons afgekeurd. Pharmanow is gerechtigd om de leeftijd te verifiëren, onder andere middels een leeftijdsverificatiesysteem op het moment van aankoop en aflevering. Verder gelden zijn de bepalingen van § 5.5 en § 16 van toepassing.

 1. Indien producten, die de klant volgens § 4.3 bindend heeft besteld, in een uitzonderlijk geval toch niet beschikbaar zijn, zullen wij nadat wij kennis hebben genomen van deze omstandigheid de klant hierover onmiddellijk op de hoogte brengen. In dat geval zullen wij de reeds betaalde aankoopprijs voor de artikelen in kwestie terugbetalen via de door de klant gehanteerde betalingswijze. Als alternatief, kan met de klant individueel worden overeengekomen om een gelijkwaardig vervangend product te leveren met handhaving van de betalingsverplichting.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de samenstelling en levering van bepaalde producten te beperken tot een bepaalde hoeveelheid. Bij het toevoegen van een grotere hoeveelheid aan zijn winkelmandje ontvangt de klant een bericht over de maximale bestelhoeveelheid van dat specifieke artikel. Ook wanneer er geen indicatie over een maximale bestelhoeveelheid van een bepaald artikel wordt verstrekt, wordt bij de samenstelling en levering van de producten van de producten rekening gehouden met hoeveelheden die gebruikelijk zijn in een huishouden. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van de door de klant geselecteerde producten te beperken indien de hoeveelheid de hoeveelheden die gebruikelijk zijn in een huishouden overschrijden.
 1. Levering gebeurt zo snel mogelijk na plaatsing van de bestelling en wordt verzorgd door Pharmanow of door een aan Pharmanow gelieerde partij Onder “gelieerde partij” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van, dan wel onder gezamenlijke zeggenschap staat van Pharmanow, waaronder mede begrepen de natuurlijke persoon die zeggenschap over bedoelde rechtspersonen uitoefent. Voor een nalevering(en) wordt de leveringstermijn afzonderlijk met de klant afgesproken. Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen indien dit voor de klant redelijk is.
 2. Tenzij voor het sluiten van de overeenkomst anderszins is overeengekomen, worden de producten geleverd op het door de klant tijdens de bestelprocedure geselecteerde leveringsadres binnen het leveringsgebied in België. Na het invoeren van het leveringsadres op de website of in de App kan de klant vaststellen of het gewenste leveringsadres in een van onze leveringsgebieden ligt.
 3. Door het plaatsen van de bestelling verklaart de klant dat zijn persoonsgegevens alsook het opgegeven leveringsadres correct zijn. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van een volledig, correct en nauwkeurig leveringsadres. Indien nodig moeten bijkomende adresgegevens (verdieping, woning enz.) of verdere instructies voor de levering worden toegevoegd c.q. opgegeven.
 4. De klant en/of een door hem gemachtigde persoon dient op het opgegeven leveringsadres aanwezig te zijn vanaf het tijdstip van de plaatsing van de bestelling tot de levering. Bovendien dient de klant bereikbaar te zijn op het door hem tijdens het bestelproces opgegeven telefoonnummer voor eventuele vragen over leveringsadres. Indien de klant en/of een door hem gemachtigd persoon niet op het leveringsadres kan worden gevonden en de klant ook niet bereikbaar is via het door hem opgegeven telefoonnummer, mag Pharmanow de levering annuleren en onverminderd haar overige rechten, en mag het volledige bedrag van de bestelling aan de klant in rekening worden gebracht.
 5. Producten waarvoor een minimumleeftijd geldt, worden enkel persoonlijk overhandigd aan meerderjarige klanten, d.w.z. personen die het 18e levensjaar hebben bereikt. Dergelijke producten worden niet overhandigd aan derden of klanten jonger dan 18 jaar. Pharmanow is gerechtigd om bestellingen voor producten waarvoor een minimumleeftijd geldt niet aan de klant te verstrekken zolang naar het oordeel van Pharmanow onvoldoende door of namens Pharmanow is vastgesteld dat de persoon die de bestelling heeft gedaan, dan wel de persoon aan wie de producten worden overgedragen de betreffende minimumleeftijd heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van producten, aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, doch welk product, bijvoorbeeld de drank, echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De klant is verplicht op eerste verzoek, een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht te verstrekken aan Pharmanow en/of de bezorger, dan wel alle andere gegevens en documenten die Pharmanow redelijkerwijs verlangt en/of anderszins aan leeftijdsverificatie mee te werken teneinde te kunnen vaststellen of de klant de vereiste minimumleeftijd reeds heeft bereikt.. De klant moet bovendien reeds tijdens het bestelproces bevestigen dat hij de minimumleeftijd heeft behaald (zie hiervoor § 4.4 lid 2). Indien de klant niet de verzochte documenten kan verstrekken, kan Pharmanow dan wel diens bezorger de bestelling niet afgeven. Indien de producten niet kunnen worden afgeleverd door een ontoereikende leeftijdsverificatie en/of ontoereikende persoonsidentificatie op het leveringsadres , zijn de extra kosten voor het terugzenden van de bestelling voor rekening van de klant.

De bestelde artikelen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling door de klant. Voordat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden is de klant niet bevoegd de artikelen te verpanden, te verwerken of anderszins met rechten te bezwaren zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 1. Enkel de op het platform weergegeven koopprijs van het betreffende artikel is van toepassing. Alle prijzen op het platform zijn inclusief het voor dat specifieke artikel geldende wettelijke btw-tarief. De btw wordt bij elk artikel apart vermeld. De totale waarde van het winkelmandje is op elk moment voor de klant zichtbaar in het winkelmandje of het besteloverzicht.
 2. De afzonderlijk vermelde leveringskosten gelden voor levering binnen België en worden duidelijk aan de klant medegedeeld voor het sluiten van de overeenkomst.
 3. Indien de klant vrijwillig een fooi geeft aan bezorgers van Pharmanow of bezorgers van een gelieerde partij, zijn deze geldbedragen uitsluitend bestemd voor de bezorgers en kunnen ze niet worden beschouwd als betaling van c.q. voor de bestelde producten. Daarnaast wijzen wij op het volgende: Fooien die de klant cash betaalt, zijn bestemd voor de desbetreffende bezorgers. Indien de klant een fooi betaalt via een fooi-functie op het platform, dan worden deze toegekend aan de bezorgers die bij Pharmanow of een gelieerde partij in dienst zijn. Pharmanow zal de noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat deze bedragen aan de betreffende bezorgers zullen worden betaald.
 1. De betaling van de koopprijs en de in rekening gebrachte leveringskosten dient onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling te gebeuren  of is verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De producten kunnen worden betaald via de betalingssystemen en -methoden die wij op het platform aanbieden op het moment van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde bijkomende betalingssystemen en/of -methoden aan te bieden of individuele betalingssystemen en/of -methoden uit te sluiten.
 • Bij kratten en flessen en andere artikelen waarvoor statiegeld wordt gerekend (“Statiegeldgoederen“), wordt het statiegeld automatisch bij de op het platform vermelde prijs gerekend en wordt het bedrag van statiegeld afzonderlijk vermeld.
 • Plastic statiegeldflessen kunnen bij diverse innamelocaties worden ingeleverd tegen terugbetaling van het statiegeld.
 1. Pharmanow kan naar eigen goeddunken en op vrijwillige basis marketing- en reclamecampagnes voeren, welke vouchercodes, vouchers, kortingen en andere promotionele aanbiedingen bevatten voor verzilvering via de App en/of de Website (gezamenlijk de “Vouchers“). Er bestaat geen recht op het ontvangen van Vouchers.
 2. De toepasselijke voorwaarden voor het gebruik van de Vouchers (bv. geldigheidsduur, minimale bestelhoeveelheden en de producten waarvoor een Voucher al dan niet geldt) worden aan de klant meegedeeld voorafgaand aan of bij ontvangst van de Vouchers, waarbij Vouchers in principe niet van toepassing zijn en/of bruikbaar zijn voor statiegeld of prijs gebonden producten en een combinatie van meerdere vouchers of andere kortingen in principe niet is toegestaan .
 3. Elke Voucher mag door de klant slechts één keer worden gebruikt. Dit geldt in het bijzonder ook voor eventuele kortingen voor nieuwe klanten. Het gebruiken en/of inwisselen van een Voucher voor nieuwe klanten kan door ons worden geweigerd en een reeds toegekende korting kan worden ingetrokken c.q. herroepen, wanneer de klant beweerdelijke eerste bestelling plaatse, maar hierbij betaalgegevens, persoonsgegevens en/of een leveringsadres gebruikt dat bij ons reeds bekend is of er minimaal van afwijkt of gebruikmaakt van een apparaat dat reeds in ons systeem geregistreerd staat.
 4. De vouchers worden door Pharmanow kosteloos ter beschikking gesteld. Wederverkoop van vouchers en elke andere distributie tegen betaling door de klant is verboden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van commerciële activiteiten, in het bijzonder het gebruik voor betaalde commerciële acties zoals online advertenties, de verspreiding op websites waaraan de klant meewerkt zonder de hoofdeigenaar van de content te zijn (zoals Wikipedia, Reddit, voucherwebsites enz.), alsook de publicatie op blogs en websites die hoofdzakelijk dienen om beloningen te ontvangen of om deze beschikbaar te stellen aan een brede massa. Verder is het niet toegestaan de vouchers te verspreiden via groepsmails, berichten aan personen die de klant niet kent of geautomatiseerde systemen of bots.
 5. Het is niet mogelijk een voucher cash uit te betalen. Een latere verrekening na het afronden van het bestelproces is uitgesloten. Ongebruikte kortingen worden niet uitbetaald.
 6. Pharmanow behoudt zich het recht voor vouchers zonder voorafgaande kennisgeving algemeen ongeldig te verklaren, stop te zetten of het gebruik ervan te weigeren indien bij de uitgifte of het gebruik ervan zich onregelmatigheden hebben voorgedaan. Indien het gebruik van de voucher door de klant in strijd is met de betreffende voorwaarden van de vouchers en/of een van de bepalingen van deze § 10, is Pharmanow tevens gerechtigd de voucher in individuele gevallen tegenover de klant in te trekken/te herroepen en de verleende c.q. toegekende korting in te trekken. Pharmanow behoudt zich het recht voor om de klant van verdere bestellingen te blokkeren, waardoor het niet mogelijk is voor de klanten om nieuwe bestellingen te plaatsen.
 1. Indien u onze producten aankoopt voor een doeleinde die buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit valt, gelden voor u als consument– onder voorbehoud van § 12 – de volgende bepalingen:

Herroepingsrecht

U als consument heeft het recht om een overeenkomst op afstand binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van reden te ontbinden. De termijn van veertien dagen gaat in op de dag:

 1. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen.
 2. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste product heeft ontvangen, indien u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
 3. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
 4. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren via mail op klantenservice@pharmanow.be of per mail op Koninklijkelaan 82B3 Berchem 2600 België binnen de hiervoor genoemde termijn middels een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verstuurde brief of e-mail) informeren over uw beslissing om die overeenkomst te herroepen. U mag daarvoor (maar zulks is niet verplicht) het bijgevoegde modelformulier gebruiken.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Tijdens de veertien dagen termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Gevolgen van herroepingsrecht

Indien u de overeenkomst tijdig herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, waaronder de leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden in verband met de terugbetaling kosten aan u in rekening gebracht.

U draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten. U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardevermindering van de producten als deze waardevermindering het gevolg is van een manier van omgaan met het product die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen.

[Einde van de herroepingsverklaring]

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

Pharmanow Koninklijkelaan 82 Bus 3 2600 Berchem e-mail: klantenservice@pharmanow.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam/namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van de consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

 1. Er bestaat in elk geval geen recht van ontbinding bij overeenkomsten
  1. betreffende de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  2. voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  3. voor de levering van audio- of video-opnamen en computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  4. voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines , met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties alsook
  5. in alle andere in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen.
 2. In het geval van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, heeft u geen recht van ontbinding na nakoming van de overeenkomst indien (i) de nakoming is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de klant en (ii) de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra wij de overeenkomst zijn nagekomen.
 1. Wij aanvaarden in principe aansprakelijkheid voor materiële of rechtsgebreken van de producten volgens de geldende wettelijke voorschriften Schadeclaims vormen hierop een uitzondering en vallen onder § 14 van deze AV. Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien zulks expliciet is overeengekomen staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De verjaringstermijn voor aanspraken/vorderingen wegens gebreken bedraagt twee jaar en deze termijn vangt aan bij de levering van de producten. Als de klant een ondernemer is, zullen alle vorderingen van de klant in afwijking van het voorgaande vervallen binnen één jaar vanaf de levering van de producten of de datum dat de aflevering had moeten plaatsvinden.
 3. Indien u een klacht heeft over het afgeleverde en/of andere gebreken verzoeken wij u in de eerste plaats contact op te nemen met onze klantendienst via het platform of via klantenservice@pharmanow.be. Wij zullen alles in het werk stellen om eventuele gemelde klachten en/of gebreken zo snel als mogelijk op te volgen en samen met u naar een oplossing te zoeken.
 4. De beschrijving van de producten op onze platforms vormt geen kwaliteitsgarantie of kwaliteitsovereenkomst. Het kan voorkomen dat de productbeschrijving op onze platforms, waaronder  de productfoto’s op onze platforms, niet altijd overeenstemmen met het uiterlijk van de geleverde producten. Een klant kan geen claims instellen voor een gebrek in dit kader, voor zover de afwijking redelijk is voor de klant. Geringe afwijkingen of afwijkingen die anderszins vallen binnen een volgens handelsgebruiken in de branche redelijke tolerantie zijn toelaatbaar en kunnen nimmer grond voor reclames/klachten opleveren/of tot enige aansprakelijkheid van Pharmanow leiden.
 5. Schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of niet-contractuele maatregelen van de klant gedurende de installatie, aansluiting, connectie, gebruik of opslag, kunnen nimmer grond voor reclames/klachten opleveren en/of tot enige aansprakelijkheid van Pharmanow leiden. Of er sprake is van ondeugdelijkheid en/of het niet beantwoorden aan de overeenkomst van het afgeleverde zal in het bijzonder worden vastgesteld aan de hand van de informatie die door de fabrikant van de geleverde producten wordt verstrekt.
 6. Indien de klant ondernemer is, geldt het volgende: De klant dient de producten onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele transportschade. In geval van zichtbare transportschade moet de klant zulks onmiddellijk schriftelijk melden aan Pharmanow. Verpakkingsschade dient de klant bij in ontvangst name van de producten schriftelijk laten bevestigen. Indien een dergelijk gebrek zich later openbaart c.q. verschijnt, geldt dat de klant deze  onmiddellijk, doch binnen 1 dag, na de ontdekking ervan schriftelijk dient te melden aan ons. Vorderingen wegens bestaande transportschade kunnen alleen dan door de klant worden ingesteld, indien de klant aan zijn onderzoeks- en klachtplicht conform § 13.6 tijdig heeft voldaan. Indien de klant die ondernemer is nalaat te onderzoeken en schriftelijk te klagen binnen de tijd zoals hiervoor in deze paragraaf aangegeven, zal dat leiden tot het verloren gaan van welke vorderingen dan ook in dit opzicht.
 1. De aansprakelijkheid van Pharmanow uit hoofde van de wet is niet uitgesloten of beperkt voor zover de betreffende schade die de klant vordert is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Pharmanow, dan wel bij overname van een kwaliteitsgarantie, dan wel in het geval bij het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek door Pharmanow ten aanzien van aan de betreffende klant geleverde producten en bij een overlijden, lichamelijk letsel en ziekte als gevolg van een gebrekkig product dat door Pharmanow is verkocht en geleverd dat niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten alle omstandigheden in aanmerking genomen.
 2. Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij wet, is Pharmanow niet aansprakelijk voor schade die niet is veroorzaakt door Pharmanow.
 3. Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij de wet (en met uitzondering van de hiervoor onder § 14.1 genoemde gevallen) is Pharmanow slechts aansprakelijk bij een toerekenbare tekortkoming van Pharmanow in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit deze AV en/of de overeenkomst en is in dat geval de aansprakelijkheid van Pharmanow beperkt tot de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de hoogte van het bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare en voor dergelijke overeenkomsten gebruikelijke schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die essentieel zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en op welke  naleving de contractspartij gebruikelijk mag vertrouwen. Indien Pharmanow kosteloos prestaties levert, is Pharmanow uitsluitend aansprakelijk voor geleden schade op grond van de voorwaarden gesteld in § 14.1.
 4. De hiervoor vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen van Pharmanow alsook van de gelieerde partijen.
 5. Aansprakelijkheid die de hiervoor vermelde aansprakelijkheid van Pharmanow overschrijdt is uitgesloten.
 6. De wettelijke aansprakelijkheid van een producent op grond van productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

Onze privacy policy vindt u onder www.pharmatoday.be/privacy

 1. Op onze platforms bestaat de mogelijkheid producten te bestellen waarvoor een minimumleeftijd geldt. Alleen personen die de betreffende minimumleeftijd hebben bereikt zijn gerechtigd om bestellingen via het platform te plaatsen, een overeenkomst met ons aan te gaan, en om dergelijke producten in ontvangst te nemen. Wij wijzen erop dat dergelijke producten enkel worden verkocht aan personen die de desbetreffende minimumleeftijd hebben bereikt (d.w.z. personen die het 18e levensjaar hebben bereikt).
 2. Voor zover een bestelling producten omvat waarvan de verkoop onderhevig is aan leeftijdsbeperkingen, zullen wij aan de hand van een betrouwbare procedure voor identiteits- en leeftijdscontrole nagaan of de besteller meerderjarig is. De producten worden pas overhandigd na een geslaagde leeftijdscontrole en enkel aan de besteller persoonlijk (zie hiervoor hierboven onder § 5.5).

Onze app en website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij kennen aan u het niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare, in de tijd beperkte en op elk ogenblik herroepbaar gebruiksrecht toe om de app en de website te gebruiken om producten te bestellen volgens deze AV. Elk ander gebruik van het platform inclusief de daarop geplaatste foto’s, tekens, symbolen of productbeschrijvingen, is niet toegestaan zonder onze voorafgaande toestemming. Bij gebruik van het platform is het in het bijzonder verboden de gegevens op de app, in het bijzonder over de op het platform aangeboden producten, massaal te extraheren (bv. door zgn. “scraping”) en/of buiten het platform verder te gebruiken.

 • Wij behouden ons het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen, behalve als dat voor de klant onredelijk zou zijn.  In afwijking van het voorgaande, geldt voor nieuwe bestellingen en overeenkomsten, dat de versie van de AV zoals geldend ten tijde van de bestelling van toepassing is op de bestelling en de overeenkomst die daaruit voortvloeit.
 • In het geval van een lopende duurovereenkomst zullen wij u minstens vier weken vooraf met een pushbericht in de app, via de website of via mail informeren over een wijziging van de AV. Indien u binnen deze termijn van vier weken geen bezwaar maakt, de app opnieuw opent of een nieuwe bestelling via de website plaatst, zullen de gewijzigde AV vanaf dan voor de toekomst door u als aanvaard worden beschouwd en zullen ze vanaf het tijdstip dat ze geldig worden, onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Wij zullen u in het bericht over de gewijzigde voorwaarden informeren over de gevolgen van enig stilzwijgen en de betekenis van de termijn van vier weken.
 • Een wijziging of aanpassing van de AV kan in het bijzonder aan de orde zijn, indien
  1. deze louter in het voordeel van onze klanten is;
  2. deze noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, vooral ook wanneer de geldende wetgeving wijzigt, of om te voldoen aan een vonnis of een beslissing van de autoriteiten;
  3. zij geen wezenlijke invloed heeft op de functionaliteit van de diensten of louter van technische of organisatorische aard zijn of
  4. zij betrekking hebben op bijkomende, volledig nieuwe diensten of prestaties die een beschrijving in de AV vereisen, tenzij dit nadelig zou zijn voor de lopende contractuele relatie.
 • § 18.3 is niet van toepassing op wijzigingen die zouden leiden tot een wijziging van de verhouding tussen de prestatie en de tegenprestatie of tot een omvorming van de constructie van de volledige overeenkomst. In dat geval zullen wij u aanbieden de overeenkomst voort te zetten onder de oorspronkelijke voorwaarden.
 1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Pharmanow waarop deze AV betrekking hebben en overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen,  is uitsluitend Belgische recht van toepassing   . Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de verkoop en/of levering van de producten en/of deze AV en/of overeenkomsten tussen de klant die ondernemer is en Pharmanow waarop deze AV betrekking hebben en overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Brussel.
 1. Wij wijzen erop wat wij niet bereid en niet verplicht zijn om deel te nemen aan een geschilbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie. Wij streven er naar wel om eventuele conflicten met onze klanten zelf op te lossen.
 2. De EU-Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen (het “ODR-platform”) tussen ondernemers en consumenten. Het ODR-platform is bereikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. De taal van de overeenkomst is Nederlands. Eventuele vertalingen van deze AV die beschikbaar zijn op de Nederlandstalige website van Pharmanow, worden slechts verstrekt als service aan onze klanten. De Nederlandse versie van de AV is echter beslissend en bindend. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse taal(versie) en een andere taal(versie), prevaleert de Nederlands versie.
 2. De ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze AV en/of de overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV en/of de overeenkomst. De ongeldige bepalingen worden in dat geval vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen.